Algemene voorwaarden

OnlinePakketten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IkCommuniceer (OnlinePakketten is een handelsnaam), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70294410, en kantoorhoudende te (5401 GB) Uden aan het adres Neringstraat-West 3C.

Wederpartij

De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een overeenkomst sluit met OnlinePakketten, of aan wie OnlinePakketten een offerte heeft uitgebracht.

Overeenkomst

Iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen OnlinePakketten en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

Partijen

OnlinePakketten en de Wederpartij samen.

In de bijlage zijn artikel 1 t/m 14 volledig beschreven.